شرکت بازرگانی امید وارد کننده صمغ گوارگام می باشد جهت اطلاع از قیمت این محصول و نحوه خرید بهترین برندهای آن با تماس بگیرید.

گوارگام

شرکت بازرگانی امید وارد کننده صمغ گوارگام می باشد جهت اطلاع از قیمت این محصول و نحوه خرید بهترین برندهای آن با تماس بگیرید.

گوارگام یا گوار از خانواده صمغ های می باشد  گوارگام یک گیاه علفی  با زمان کشت یک سال می باشد که در گروه حبوبات قرار می گیرد . cyamopsis tetragonoloba که در سال 2007 توسط کوتیروز در هندوستان کشت شد .

مقاومت زیاد این صمغ در برابر شرایط سخت کشتی مانند کم  آبی، تابش زیاد نور ، زمین های شرایط سخت  باعث انتقال این گیاه به آمریکا در سال 1903 شد و امروزه در کشورهای  شامل سه قسمت می باشد : آندوسپرم undospem ، پوسته hull  ، جنین gern می باشد.

امروزه در کشورهای هند ، پاکستان ، آمریکا  و مقداری در استرالیا و آفریقا نیز این محصول تولید می گردد.ولی حدود 80 % این صمغ در کشور هند تولید می گردد و به دنیا صادر می گردد.کنجاله گوارگام پس از جداسازی مکانیکی اندوسپرم از دو بخش پوسته و جنین بدست می آید که بعنوان محصول فرعی در تولید صمغ گوارگام استفاده می شود.

پس از جداسازی پوسته و جنین از کنجاله صمغ گوارگام  GUAR GUM   استخراج می گردد که حاوی 70 درصد ماده خشک می باشد و مقداری زیادی پلی ساکارید گالاکتومانان  با ویکسوزیته یالا حاوی 65 درصد مانوز و 35 درصد گالاکتوز می باشد.

صمغ گوارگام از دانه گیاه گوارگام بدست می آید.این صمغ در غلظت های کم تشکیل محلول های ویسکوز را می دهد  و این صمغ با پروتئین ها و دیگر پلی ساکارید ها ناسازگاری  نشان نمی دهد و تشکیل صمغ با دوام و و انعطاف دارد .گوار صمغی با مشخصات مطلوب مانند قوام دهندگی ، جایگزین چربی، پوشش دهنده و قوام دهنده بصورت گسترده امروزه مصرف می گردد.

کاربرد صمغ گوارکام

صمغ گوارگام در شرایط مختلف زمان خیس خوردن ، PH مختاف سرعت گسترش پودر در حلال غلظت کاربردی و میزان رطوبت پذیری ماده فوق در حلال های گوناگون غلظت های مختلفی ایجاد می کند . سهولت کاربرد صمغ گوارگام در صنایع مختلف بدلیل هیدراته شدن بسرعت در آب سرد و گرم می باشد .

با این ماده غلظت های مختلفی را می توان بدست آورد بدون حرارت ایجاد شوندگی لایه فیلم مانندی و مقاومت زیاد در برابر روغن و چربی ها و حلال ها و برخی اوقات افزایش مقدار جذب آب باعث شده که در محصولات مختلفی از امولسیفایرها ، استابلایزرها  مود مصرف باشد.

صمغ گوارگام نقش ژل دهندگی ، افزایش ویسکوزیته ، افزایش غلظت ، پایدار کننده ، ژل کننده ، پایدار کننده و چسبندگی در محصولات غذایی بخصوصو در تولید کارخانجات بستنی ، نوشیدنی ، ژله ، مربا ، شیر کاکائو ، بیسکوییت مورد استفاده قرار می گیرد.

خاصیت بخاطر پخش و هیدراته شدن به سرعت در آب سرد و آب گرم بدون حضور حرارت تشکیل لایه فیلم مانند و مقاومت در برابر روغن و چربی و حلال ها و بعضی اوقات افزایش جذب آب سبب شده که بصورت گسترده در محصولات غذایی تولیدی نقش مهمی بعنوان مواد اولیه دارد .

نقش گوارگام در محصولات غذایی

  • بعنوان غلظت دهنده در سس ها
  • تشکیل استابلایزر بستنی
  • افزایش ماندگاری محصولات اردی
  • امولسیفایر د رمحصولات پختی
  • ماندگاری و بیاتی را در نان کاهش می دهد

صمغ گوارگام در حرارت 120 درجه سانتی گراد مدت 25 دقیقه زنان نیاز دارد تا بیشترین ویسکوزیته را ایجاد کند ولی بهترین حرارت 80 درجه سانتی گراد برای بهترین تشکیل ویسکوز بدون تجزیه نیاز دارد.

گوارگام از خانواده صمغ های می باشد که یک گیاه علفی  با زمان کشت یک سال می باشد که در گروه حبوبات قرار می گیرد . cyamopsis tetragonoloba که در سال 2007 توسط کوتیروز در هندوستان کشت شد .مقاومت زیاد این صمغ در برابر شرایط سخت کشتی ماندد کم  آبی، تابش زیاد نور ، زمین های شرایط سخت  باعث انتقال این گیاه به آمریکا در سال 1903 شد .

امروزه در کشورهای  شامل سه قسمت می باشد : آندوسپرم undospem ، پوسته hull  ، جنین gern می باشد.امروزه در کشورهای هند ، پاکستان ، آمریکا  و مقداری در استرالیا و آفریقا نیز این محصول تولید می گردد.ولی حدود 80 % این صمغ در کشور هند تولید می گردد و به دنیا صادر می گردد.

گیاه گوارگام

کنجاله گوار پس از جداسازی مکانیکی اندوسپرم از دو بخش پوسته و جنین بدست می آید که بعنوان محصول فرعی در تولید صمغ گوار استفاده می شود.پس از جداسازی پوسته و جنین از کنجاله صمغ گوار GUAR GUM   استخراج می گردد که حاوی 70 درصد ماده خشک می باشد و مقداری زیادی پلی ساکارید گالاکتومانان  با ویکسوزیته یالا حاوی 65 درصد مانوز و 35 درصد گالاکتوز می باشد.

استخراج گوارگام

صمغ گوار از دانه گیاه گوار بدست می آید.این صمغ در غلظت های کم تشکیل محلول های ویسکوز را می دهد  و این صمغ با پروتئین ها و دیگر پلی ساکارید ها ناسازگاری  نشان نمی دهد و تشکیل صمغ با دوام و و انعطاف دارد .گوار صمغی با مشخصات مطلوب مانند قوام دهندگی ، جایگزین چربی، پوشش دهنده و قوام دهنده بصورت گسترده امروزه مصرف می گردد.

کاربرد صمغ گوارکام

صمغ گوارگام در شرایط مختلف زمان خیس خوردن ، PH مختاف سرعت گسترش پودر در حلال غلظت کاربردی و میزان رطوبت پذیری ماده فوق در حلال های گوناگون غلظت های مختلفی ایجاد می کند .

سهولت کاربرد صمغ گوارگام در صنایع مختلف بدلیل هیدراته شدن بسرعت در آب سرد و گرم می باشد . با این ماده غلظت های مختلفی را می توان بدست آورد بدون حرارت ایجاد شوندگی لایه فیلم مانندی و مقاومت زیاد در برابر روغن و چربی ها و حلال ها و برخی اوقات افزایش مقدار جذب آب باعث شده که در محصولات مختلفی از امولسیفایرها ، استابلایزرها  مود مصرف باشد.

صمغ گوارگام نقش ژل دهندگی ، افزایش ویسکوزیته ، افزایش غلظت ، پایدار کننده ، ژل کننده ، پایدار کننده و چسبندگی در محصولات غذایی بخصوصو در تولید کارخانجات بستنی ، نوشیدنی ، ژله ، مربا ، شیر کاکائو ، بیسکوییت مورد استفاده قرار می گیرد.

خاصیت بخاطر پخش و هیدراته شدن به سرعت در آب سرد و آب گرم بدون حضور حرارت تشکیل لایه فیلم مانند و مقاومت در برابر روغن و چربی و حلال ها و بعضی اوقات افزایش جذب آب سبب شده که بصورت گسترده در محصولات غذایی تولیدی نقش مهمی بعنوان مواد اولیه دارد .

نقش گوارگام در محصولات غذایی

  • بعنوان غلظت دهنده در سس ها
  • تشکیل استابلایزر بستنی
  • افزایش ماندگاری محصولات اردی
  • امولسیفایر د رمحصولات پختی
  • ماندگاری و بیاتی را در نان کاهش می دهد

صمغ گوارگام در حرارت 120 درجه سانتی گراد مدت 25 دقیقه زنان نیاز دارد تا بیشترین ویسکوزیته را ایجاد کند ولی بهترین حرارت 80 درجه سانتی گراد برای بهترین تشکیل ویسکوز بدون تجزیه نیاز دارد.

فرمول و مواد اولیه
نحوه تولید در کارخانه