دی استات سدیم

دی استات سدیم

فرمول و مواد اولیه
نحوه تولید در کارخانه