اسید اسکوربیک
شرکت بازرگانی امید وارد کننده اسید اسکوربیک می باشد جهت اطلاع از قمیت اسید اسکوربیک و نحوه خرید بهترین کیفیت این محصول با ما تماس بگیرید.

اسید اسکوربیک

شرکت بازرگانی امید وارد کننده اسید اسکوربیک می باشد جهت اطلاع از قیمت اسکوربیک و نحوه خرید بهترین کیفیت این محصول با ما تماس بگیرید.

اسید اسکوربیک یا ویتامین سی C   یکی از مهمترین ویتامین ها می باشد که فراوان بصورت طبیعی در بعضی از میوه ها و گیاهان  مانند گوجه فرنگی ، فلفل ، کلم ، توت فرنگی ، هویچ ، اسفناج ، سبزی ها وجود دارد.مواد خوراکی مانند گوشت و نیز دارای اسید اسکوربیک  یا ویتامین سی هستند.

اسید اسکوربیک ویتامین C  با این اسامی می توان مورد بررسی قرار گرفته است

1-L-ASCORBIC ACID

2- CEVITAMONIC ACID

3- HEXOVONIC ACID

4-ANTI SCORBUTIC VITMIN

ساختار اسید اسکوربیک

از نظرشیمیایی اسید اسکوربیک یک ترکیب ساده 6 کربن است و در ارتباط نزدیک با منوساکارید ها است در مقابل اسیدها مقاوم ولی به سهولت در نتیجه اکسیداسیون ، نور ، حرارت  تغییر ماهیت دهند و معمولا بلورهای سفید و ترش مزه داشته و نقطه ذوب آن 190 تا 190 درجه سانتی گراد باشد.

اسید اسکوربیک قابل اکسید شدن می باشد ، نخستین محصول اکسیداسون این ماده ترکیب فعال بیولوژیکی L  دهیدرواسکوربیک اسید می باشد که نسبت به حالت احیای آن دو اتم هیدروژنی دارد.

در ساختمان شیمیایی ویتامین سی بین دو کربن دوم و سوم یک رابطه مضاعف یافت می شود و معنی آن این است که ساختمان زنجیره ویتامین سی چندان استحکام نداشته و اتمهای هیدروژن در این نقطه ترجیح می هند با هر اکسیژن که در مجاورت آنها باشد پیوند ایجاد کنند.

هرگاه این دو هیدروژن ساختمان مولکولی ویتامین سی را تحریک کنند ماده حاصل از آن به L  دی هیدرو اسکوربیک اسید خوانده می شود این ترکیب از لحاظ بیولوژیکی فعال است و بسولت احیا می شود.اکسیداسیون فراتر از L  دی هیدرو اسکوربیک اسید تولید جسمی بنام اسید دی کتوگلوکونیک می کند که از نظر بیولوژیکی غیر فعال است.این حالت اکسیداسون غیر فعال برگشت می باشد.

جذب نوری اسید اسکوربیک

محدوده جذب نوری اسید اسکوربیک در تحقیقات بر اساس نظریه HEWIH  و  DICKES  در سال 1981 حداکثر نقدار جدب بین 265 تا 266 نانومتر است و این مقدار با زمان تهیه محلول اسکوربات مقاومت می باشد.

یونازیسیون اسید اسکوربیک

اسید اسکوربیک در هر مرحله در PH  های مختلف یونیزه می شود و در 37 درجه سانتی گراد اولین DK  برابر 18/4 و دومین PK  برابر 6/11 توسط  KERRER  و همکارانش در سال 1959 مشاهده شده است.

خصوصیات بیولوژیکی اسید اسکوربیک

در فرآیند بیولوژیکی L  اسید اسکوربیک می توان از چندین مسیر تاثیر بگذارد :

الف) تاثیر د رغلظت نولکلئوتیدهای حلقوی نظیر  CAMP

ب )تاثیر در میزان فهالیت آنزیم

ج)در تولید هورمون نظیر آدرنالیف ، نور، آدرنالین و استروتونین

د)تاثیر در بیوسنتزآنزیم، با دخالت در رویس RNA  آنزیم

ه) در فعالیت سم زدایی هم دخالت دارد به عنوان مثال اثر سمی  PB و  HG   را کاهش می دهد (MOZHET1941 و  MOZTIN1994)

و) فعالیت ضد حساسیت  دارد و در این امر در شرایط استرسهای بیوشیمیایی مفید است

ز) در تشکیل بافت کلاژن دخالت دارد و اولین کمبود ویتامین سی و در بیماری اسکوربوت عدم تشکیل ماده کلاژن در فیبر و بلاست ها است کلاژن ماده ای است که بافتها را متصل به هم نگه می دارد

ح ) در مورد استفاده اسید فولیک دخالت می نماید

ارتباط بین اسکوربات و نورو ترانس میترها

آزمای های مختلف نشان داده شده است که انتقال عصبی شامل آزاد شدن نوروترانس میتر از انتهای سیناپس و ارتباط الکتروشیمیایی دو عصب و سپس تجزیه نوروترانس میترها

اسید اسکوربیک  یا ویتامین سی ترکیب احیاء کننده نسبتا قوی می باشد که بطور طبیعی اسیدی می باشد. اسکوربیک اسید و نمک های آن و دیگر مشتقات آن آنتی اکسیدان های مناسبی برای استفاده در آب میوها جهت جلوگیری از قهوه ای شدن می باشد.

این ویتامین همچنین بعنوان رباینده اکسیژن جهت از میان بردن اکسیژن مولکولی موجود در واکنش های پلی فنل اکسیداز عمل می کند.ویتامین سی کینون های تولید شده در طی اکسیداسیون پلی فنل ها را کاهش می دهد  و ان ها راقبل از اینکه برای واکنش های بعد جهت تشکیل رنگدانه آماده شوند به ترکیبات فنلی تبدیل می کند.

ده بخش عمده و یا تمام آن  را از بین می رودو هرچه اکسیژن بیشتر باشد د ربرابر دماهای ملایم حساس تر است.نابودی آن لطمه چندانی به ارزش شیر های فرآیند شده نمی زند زیرا شیر منبع این ویتامین محسوب نمی شوند.

اسید اسکوربیک از ویتامین های محلول در آب است که بطور وسیعی در گیاهان و جانوران یافت می شود و در تغذیه و حفظ سلامتی کاربرد زیادی دارد.اسید اسکوربیک بدلیل خاصیت شیمیایی قابلیت اکسید شدن به اسید دهیدرو و اسکوربیک و ایجاد کردن یک سیستم اکسایش کاهش پیدا می کند ، تقریبا بیشتر حیوانات توانایی ساختن ویتامین در داخل بدن خود دارند.

توانایی ساختن ویتامین در داخل بدن خود را دارند و استفاده از ویتامین در بیشتر محصولات غذایی و دارویی کاربرد دارد.

اسید اسکوربیک در آب میوه و نوشابه و نوشیدنی

اسید اسکوربیک ویتامین سی C  در آبمیوه و نوشابه هابسیار گسترده استفاده می گردد.اسید اسکوربیک در مقابل هوا در شرایط قلیایی و خنثی اکسید می شود و در شرایط اسیدی ویتامین سی پایدارتراست و از آن جا که برای تجزیه شدن آن اکسیژن نیاز است جدا کردن اکسیژن تاثیر پایدارکنندگی خوبا را دارد.این عمل در تولیدات نوشیدنی مانند آب میوه بسیار توصیه می گردد که آبی که از کارخانجات مصرف می گردد باید هواگیری شود تا میزان افت ویتامین به حداقل برسد

نوع ظرف میزان از بین رفتن اسید اسکوربیک را تحت تاثیر قرار می دهد و استفاده از قوطی های قلع دار برای آب میوه ها موجب تخلیه سریع تر اکسیژن توسط فرآیند الکتروشیمیایی خوردگی می باشد و در بطری هایی که تمام اکسیژن به اصطلاح می باشند باقی بماند

بعنوان مثال در آب میوه ها حذف اکسیژن به ازای هر یک سانتی متر مکعب اکسیژن،3.5 گرم اسکوربیک نیاز است تا با اکسیژن ترکیب و آن را بی اثر کند

اسید اسکوربیک در حضور هوا در شرایط قلیایی و خنثی اکسید می شود. در شرایط اسیدی ویتامین سی پایدارتر است و از آن جا که برای تجزیه شدن آن اکسیژن نیاز است جدا کردن اکسیژن تاثیر پایدار کنندگی خوبی را دارا است.

این عمل در تولیدات نوشیدنی بسیار توصیه شده است  که آبی که در کارخانجات مصرف می کرد باید هواگیری شود تا میزان افت ویتامین به حداقل خود برسد.

نوع ظرف میزان از بین رفتن اسید اسکوربیک را تحت تاثیر قرار می دهد و استفاده از قوطی های قلع دار برای آب میوه موجب تخلیه سریع تر اکسیژن توسط فرآیند الکتروشیمیایی خوردگی می باشد و در بطری هایی که تمام اکسیژن به اصطلاح می باشند باقی بماند

نابود شدن ویتامین  همراه با طعم باشد بعنوان مثال در نوشابه ها حذف اکسیژن به ازای هر یک سانتی متر مکعب اکسیژن، 3.5 گرم اسکوربیک نیاز است تا با اکسیژن ترکیب و آن را بی اثر کند.

فرمول و مواد اولیه
نحوه تولید در کارخانه