اسانس کره خوراکی

اسانس کره خوراکی

شیرینی و شکلات

فرمول و مواد اولیه
نحوه تولید در کارخانه