اسانس کاکائو خوراکی

اسانس کاکائو خوراکی

دراژه ، کیک و کلوچه

فرمول و مواد اولیه
نحوه تولید در کارخانه