اسانس دارچین خوراکی

اسانس دارچین خوراکی

آدامس

فرمول و مواد اولیه
نحوه تولید در کارخانه