اسانس تمشک خوراکی

اسانس تمشک خوراکی

فرمول و مواد اولیه
نحوه تولید در کارخانه