اسانس برگاموت خوراکی

اسانس برگاموت خوراکی

کیک و کلوچه ، چای

فرمول و مواد اولیه
نحوه تولید در کارخانه